NOSMO

 

Nederlandse Organisatie voor Sociaal-Wetenschappelijk Methodologisch Onderzoek

 

 

Methodologendag 25 november 2004

 In Nijmegen

 

Algemeen Thema

Valkuilen in cross-cultureel onderzoek

 

Sociale wetenschappers die op internationale schaal vergelijkend onderzoek willen doen, komen bij de opzet en uitvoering daarvan voor tal van praktische moeilijkheden en theoretische problemen te staan. Die problemen hebben voor een belangrijk deel betrekking op de generaliseerbaarheid van nationale observaties en de validiteit van interpretaties. In de plenaire sessie buigen twee doorgewinterde comparatisten – Jaak Billiet (KU Leuven) en Fons van de Vijver (Universiteit van Tilburg) - zich over enkele harde feiten en methodologische problemen van cross-nationale vergelijkingen. Daarbij worden zij van commentaar voorzien door twee deskundige referenten: Karen Phalet (Universiteit Utrecht) en Peer Scheepers (Radboud Universiteit Nijmegen). Enkele kwesties die de sprekers aan de orde stellen zijn de vergelijkbaarheid van meetinstrumenten, de invloed van non-respons bias in de meting van normatief gevoelige concepten, en verschillen tussen landen in non-respons.

De sprekers geven geen handleiding voor cross-nationaal onderzoek. Wat zij wel bieden, is een realistische uiteenzetting van de sterke en zwakke punten van comparatief onderzoek, van de keuzes die onderzoekers moeten maken en vooral van de valkuilen die zij in hun onderzoek tegen komen. Kortom, voor een ieder die over de landsgrenzen heen wil kijken, heeft deze sessie iets te bieden.

 

Verder presentaties van Onderzoeksgroepen

 

 

Hoe was de Methodologendag van 12 november 2004 ?

 

 

Organisatie en Doel

De NOSMO (Nederlandse Organisatie voor Sociaal-Wetenschappelijk Methodologisch Onderzoek) heeft tot doel de bevordering van het methodologisch onderzoek in Nederland ten behoeve van de sociale wetenschappen.
Zij tracht dit doel te bereiken door:

1.      de vorming en instandhouding van onderzoeksgroepen op deelterreinen van de methodologie van sociaal-wetenschappelijk onderzoek;

2.      het bevorderen van de verstrekking van middelen die nodig zijn als steun voor onderzoeksprogramma's of onderdelen daarvan voor de onderzoeksgroepen;

3.      het bevorderen van doelmatige samenwerking, coŲrdinatie en taakverdeling tussen wetenschappelijke onderzoekers op het door de werkgemeenschap bestreken gebied van onderzoek;

4.      het bevorderen van de verspreiding van resultaten van wetenschappelijk onderzoek op de genoemde terreinen, onder meer via publicaties

Verslagen en plannen NOSMO

Onderzoeksgroepen
De NOSMO bestaat uit de volgende onderzoeksgroepen

Dataverzameling, Instrumentatie & Researchdesign
De onderzoeksgroep "Dataverzameling, Instrumentatie en Researchdesign" wil functioneren als contactpunt tussen en discussieplatform voor onderzoekers die geÔnteresseerd zijn in problemen met betrekking tot het onderzoeksontwerp, in problemen van conceptualiseren en meten, en in de relatie tussen de keuze van het onderzoeksontwerp en conceptualiserings- en meetproblemen

Voorzitter: Dr. G. Lensvelt-Mulders

Secretaris: Dr. S. Draisma

 

Discours Analyse
Het werkterrein van de onderzoeksgroep betreft de methodologie van semantische analyses van teksten. Het gaat daarbij om 'teksten' in de ruime zin van het woord: zowel analyses van geschreven en gesproken teksten als van beeld- en audiovisueel materiaal behoren tot het terrein van de onderzoeksgroep.

Voorzitter: Dr. G.C. van der Veer
Secretaris:
Dr. H. van den Berg

 

Kwalitatieve Onderzoeksmethoden (voorheen SIM)
Het onderzoeksterrein van de onderzoeksgroep Kwalitatieve Onderzoeksmethoden betreft de methodische en theoretische vraagstukken die samenhangen met de SI-benadering van kwalitatief onderzoek. Naast algemene discussie en reflectie op deze vraagstukken zijn de bijeenkomsten met name gericht op het (veelal kwalitatieve) onderzoek van de deelnemers.

Voorzitter en Secretaris:
Dr. F.P.J. Wester

 

Longitudinale Modellen
Het onderzoeksterrein is gedefiniŽerd als: alle voorkomende longitudinale analyse-technieken op het gebied van human development, human change & intervention en sociale mobiliteit.

Voorzitter:
Dr. H. Oud

Secretaris: Dr. R. van der Stoel

 

Methodologie voor Complexe Maatschappelijke Problemen
Het doel van de onderzoeksgroep is specifieke methodologische aandacht te besteden aan methoden en technieken voor het analyseren, sturen en evalueren van complexe maatschappelijke problemen. Maatschappelijke problemen hebben een grote invloed op de maatschappij, de natuur en de cultuur. Het is daarom van belang dat dit soort problemen, en het verloop ervan door de tijd, methodologisch goed onderzocht, begeleid, en begrepen wordt. Diverse leden van de werkgroep zijn op actieve wijze betroken bij de Euro Working Group Complex Societal Problems of the European Federation of Operational Research.

The forecasters of CPB and Nyfer: methods and skills (ppt)

Voorzitter en Secretaris: Dr. D.J. DeTombe

website Dr. D.J. DeTombe

 

Multi Level Research
Veel sociaal-wetenschappelijk onderzoek heeft betrekking op onderzoekseenheden van twee of meer niveaus, die in elkaar genest zijn. Voorbeelden van zo'n geneste structuur zijn leerlingen binnen klassen binnen scholen, cliŽnten binnen therapeuten, en meet-momenten binnen individuen. Vanuit diverse achtergronden is het van belang om de eenheden op meerdere niveaus tegelijkertijd, en in hun wisselwerking, te bestuderen, bijvoorbeeld bij vraagstellingen betreffende context-effecten, de micro-meso samen-hang, ontwikkelingsprocessen, of het belang van de effecten van de diverse niveaus.

Voorzitter: Prof. dr. T.A.B. Snijders
Secretaris:
Dr. C. Maas

 

Simulatie
De onderzoeksgroep houdt zich bezig met computersimulatie in het bijzonder en spelsimulatie in het algemeen. De laatste jaren heeft zij zich vooral bezig gehouden met de vraag hoe simulatie modellen van complexe situaties gevalideerd kunnen worden.

Voorzitter: Dr. C. van Dijkum
Secretaris: Dr. D.J. DeTombe

website Simulatie

 

Sociale Netwerk Analyse
De onderzoeksgroep houdt zich bezig met methodische aspecten van het onderzoek naar sociale netwerken, zowel ego-gecentreerde netwerken van persoonlijke relaties als netwerken waar organisaties, thema's, landen en dergelijke centraal staan.

Voorzitter: Dr. H.D. Flap
Secretarissen: Dr. M. Spreen en Dr. G. van de Bunt

 

Sociocybernetica
De werkgroep Sociocybernetica biedt een forum voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek waarin cybernetische en systeemtheoretische analysemethoden worden benut. Centraal staan thema's zoals complexiteit, zelfreferentie, zelforganisatie, feedback, sturing, observatie en evolutie. De werkgroep bestrijkt het hele domein van de maatschappij- en gedragswetenschappen. Diverse leden van de werkgroep zijn op actieve wijze betroken bij het Research Committee on Sociocybernetics (RC51) van de International Sociological Association (ISA). Dit Research Committee verspreidt een nieuwsbrief en zal vanaf 2000 een eigen elektronisch Journal of Sociocybernetics publiceren. Meer informatie over RC51 is te vinden op de website.

Voorzitter: Dr. F.M. van Eijnatten
Secretaris: Vacature

website sociocybernetica

 

TIM (Tijdschrift voor informatica en modelbouw)
De NOSMO geeft een digitaal Engelstalig tijdschrift uit: International Scientific Journal of Methods and Models of Complexity een voortzetting van het Nederlandstalig Tijdschrift voor informatica en modelbouw

website TIM

 

Het bestuur van de NOSMO

1.      Het Algemeen Bestuur van de NOSMO bestaat uit de voorzitters van de onderzoeksgroepen.

2.      Het Algemeen Bestuur wijst drie personen aan die tezamen het Dagelijks Bestuur vormen.

3.      Dit Dagelijks Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur is tevens voorzitter van het Algemeen Bestuur.

4.      Het bestuur laat zich in de uitvoering van zijn taak bijstaan door een ambtelijk secretaris.

Dagelijks bestuur NOSMO