Abstracts Onderzoeksgroep Kwalon

 

Thema:

De Meerwaarde van Kwalitatief Onderzoek bij Mixed Methods Onderzoek

 

 

Onderzoek naar Rassendiscriminatie: de Rol van Kwalitatief Onderzoek in een Mixed Methods Design

Jeanine Evers, Universiteit voor Humanistiek.

 Harry van de Berg, Vrije Universiteit.

 

Om inzicht te kunnen krijgen in de mate waarin allochtonen in Nederland geconfronteerd worden met discriminatie op grond van afkomst, huidskleur en/of religie lijkt het voor de hand te liggen om gebruik te maken van een survey-onderzoek onder een representatieve steekproef uit de betreffende bevolkingsgroepen. Maar het nadeel daarvan is dat het onduidelijk blijft, welke betekenis wordt gegeven aan incidenten die door de betrokkenen ervaren worden als “discriminatie”. Daarom hebben we gekozen voor een mixed  methods design. Een dergelijk design biedt de mogelijkheid om zowel de ervaring van (rassen)discriminatie te kwantificeren als de beleving van incidenten in kaart te brengen. Hiertoe zijn eerst via een survey vragenlijst 1607 personen van autochtone en allochtone afkomst bevraagd. Respondenten van Marokkaanse en Turkse afkomst is gevraagd of ze bereid waren deel te nemen aan een kwalitatief vervolgonderzoek. Daaruit is een selectie van 20 personen geïnterviewd. Was het zo opgezette design bedoeld om via het kwalitatief onderzoek verdieping aan te brengen in de survey-resultaten, bij de analyse bleek dat de opbrengst veelomvattender was. Tijdens deze presentatie lichten we dat nader toe.

 

 

 

ANALYZE THIS! Van Vragenlijst tot Topiclist

Hennie Boeije, Universiteit Utrecht

 

In deze presentatie ga ik in op een sequentieel verklarend mixed methods onderzoek waarin de kwantitatieve onderzoeksmethoden vooraf gaan aan de kwalitatieve onderzoeksmethoden. De functie van kwalitatief onderzoek in deze opzet is de aanvulling, verklaring en interpretatie van de bevindingen uit het voorafgaande kwantitatieve deel. Het kwalitatief onderzoek moet zodanig worden vormgegeven dat het deze functie ook vervult.

Een goed vertrekpunt is een systematische analyse van het meetinstrument, bijvoorbeeld een vragenlijst, dat in het kwantitatieve deel wordt gebruikt. In deze bijdrage laat ik een analyse van de inhoud van een meetinstrument zien. In deze analyse, kwalitatieve facet analyse genaamd, worden de items uiteengelegd in elementen en gaat de onderzoeker na wat de onderliggende structuur van de items is.

De uitkomst van deze analyse is gebruikt om de topiclist voor het kwalitatieve onderzoeksdeel te ontwikkelen. Op deze manier formuleert de onderzoeker topics voor het kwalitatieve interview die betrekking hebben op onder gerepresenteerde onderwerpen of eenzijdig belichte onderwerpen in het kwantitatieve deel van het onderzoek. Op deze manier kan de analyse van de vragenlijst ertoe bijdragen dat het kwalitatieve onderzoek de verklarende functie vervult die het in het gekozen mixed methods design zou moeten vervullen.

Ter illustratie behandel ik een onderzoek naar mensen met overgewicht die daarvoor een operatieve ingreep ondergaan. Ik ga in op de werkwijzen die we in dit onderzoek hebben gebruikt en op de problemen en oplossingen.