Sessie Onderzoeks DIR (data verzameling, instrumentatie en research design)

Programma

 

Thema: Meten in de tijd

Voorzitter Stasja Draisma

 

DIR staat voor dataverzameling, instrumentatie en research design. Voorgaande jaren heeft DIR zich tijdens de NOSMO en DIR dagen geconcentreerd op dataverzameling en instrumentatie, dit jaar hebben we gekozen voor de focus op research design.

Veranderingen in de tijd zijn een belangrijke bron van onderzoeksvragen voor onderzoekers in de sociale wetenschappen. Individuen veranderen door bijvoorbeeld leerervaringen of medische of psychologische therapieën. Groepen veranderen van gedrag door veranderingen in de cultuur en omgeving. Bedrijven veranderen onder invloed van de markt. Criminelen veranderen onder invloed van handhavingactiviteiten. Verandering is een interessant fenomeen, dat zich lastig laat meten en dus een ware uitdaging voor de onderzoeker.

Tijdens deze sessie worden verschillende designs voor het onderzoeken van veranderingen in de tijd gepresenteerd en bediscussieerd.

 

In de eerste presentatie komt het ontwikkelen van monitoren voor het verkrijgen van beleidsinformatie aan bod. Wanneer spreken we van een monitor, wat is het doel van de monitor en hoe bepaald het doel de vorm? Wat zijn de valkuilen van monitoronderzoek? En hoe weet de onderzoeker of een monitor valide en kwalitatief hoogstaande beleidsinformatie levert?

 

Tijdens de tweede presentatie wordt ingegaan op het doen van longitudinaal onderzoek, de voor en tegens van echt longitudinaal onderzoek, de valkuilen die de onderzoeker vind op zijn of haar pad en de verschillende manieren waarop longitudinale data kunnen worden geanalyseerd, komen tijdens deze presentatie allemaal aan bod.

 

Tijdens de derde lezing worden hybride designs besproken. Designs die zowel longitudinale als cross-sectionele design kenmerken hebben. Deze lezing wordt nog voorbereid daarover hoort u binnenkort meer.

 

Na elke lezing is er kort tijd voor discussie, aan het eind van de sessie wordt nog een korte plenaire discussie gehouden, waarin alle drie de designs onderling en in relatie tot elkaar kunnen worden vergeleken.

 

 

Abstracts Inleidingen

 

 

Monitoren van beleid: Instrumentontwikkeling voor complexe maatschappelijke problemen.

René van Vianen
Adviesbureau Van Montfoort
rv@vanmontfoort.nl
Gerty Lensvelt-Mulders

Universiteit van Utrecht

g.lensvelt@fss.uu.nl

 

 

Tijdens deze presentatie zullen wij ingaan op het verschijnsel ‘monitoren van beleid’. Goed beleid wordt SMART geformuleerd, het heeft doelstellingen die realistisch zijn, die breed gedragen worden gedragen en die meetbaar zijn in de tijd. Om beleid goed te kunnen ontwikkelen is het nodig dat resultaten meetbaar worden gemaakt op een manier die garandeert dat er voldoende informatie wordt verzameld om het beleid te kunnen (bij)sturen. Een methode om dat te doen is het ontwikkelen van een zogenaamde monitor. Tijdens deze presentatie zal worden ingegaan op de volgende onderwerpen: wanneer spreken we van een monitor, hoe wordt een monitor ontwikkeld, tegen welke methodologische problemen lopen we dan aan, hoe kunnen uitkomsten van een monitor worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Tijdens de presentatie zullen we voorbeelden aanhalen uit onze eigen praktijk, o.a. het ontwikkelen van een monitor voor het in kaart brengen van de positie van slachtoffers van mensenhandel, een monitor voor het in kaart brengen van fraude, een monitor voor het in kaart brengen van veiligheidsbeleid in een instelling voor jeugddetentie.

 

 

Longitudinale dataverzamelingen: Methodologische aspecten

Johannes H. Smit

Vakgroep Psychiatrie, Vu Medisch centrum

Email:Jh.Smit@vumc.nl

 

In deze presentatie wordt een aantal aspecten besproken waar men tegen aan loopt bij het opzetten van een longitudinale dataverzameling. In eerste instantie wordt kort uiteengezet welke typen longitudinale designs kunnen worden onderscheiden  Daarna focussen we op herhaalde metingen door de tijd bij dezelfde respondenten. Hierbij richten we ons op meetfouten die kunnen ontstaan door de interviewstrategie en de respondent. Bij de keuze van interviewstrategieën wordt ingegaan op zgn ‘dependent interviewing’: gebruikt men informatie uit eerdere metingen bij de vervolgmetingen of niet? Is het raadzaam dezelfde interviewers te gebruiken? In het tweede gedeelte wordt een overzicht gegeven van de foutenbronnen welke geïntroduceerd worden door de respondent bij retrospectieve vragen over bijvoorbeeld veranderingen in de afgelopen periode. Voorbeelden van meetfouten die samenhangen met de interviewstrategie en ‘recall error’ uit lopende longitudinale dataverzamelingen zullen worden ingebracht ter illustratie.

 

 

Abstract derde presentatie volgt nog

 

 

Terug naar de NOSMO website